poem

Cleaning Day

posted on 23 May 2010 14:19 by champcpe in poem
 
บ้างกวาดบ้างเก็บบ้างล้าง
เช็ดบ้างถูบ้างสร้างใหม่
บ้างเสิร์ฟบ้างรักบ้างหักใจ
บ้างนอนอยู่ในบ้านเอย.

เพราะไม่ตื่นเอย.
 
(ข้าพเจ้าเอง เอย)
 

Rain

posted on 23 May 2010 01:15 by champcpe in poem
 
หยาดฝนได้โปรยปรายลงมาแล้ว
ยังไม่แคล้วเก็บผ้าเข้ามาหรือ
หากไม่เก็บมัวทวีตกรีดกรายมือ
พรุ่งนี้คือวันซักผ้าอีกคราเอย 


    follow me on Twitter